Kiểu: Cờ úp, 16/10/2020

28 nước, 2 phút : 30 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua