Tuantai 1443 +16

Kiểu: Cờ úp, 17/10/2020

45 nước, 4 phút : 37 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ