quynhnguyen 1342 +15
gianggmpc 1312 -15

Kiểu: Cờ tướng, 2 ngày trước

46 nước, 10 phút : 06 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ