gianggmpc 1297 -13
quynhnguyen 1357 +13

Kiểu: Cờ tướng, 2 ngày trước

51 nước, 12 phút : 11 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ