Kiểu: Cờ úp, 18/10/2020

33 nước, 6 phút : 55 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ