Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 18/10/2020

46 nước, 9 phút : 38 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết