Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 18/10/2020

79 nước, 14 phút : 05 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ