Kiểu: Cờ úp, 19/10/2020

21 nước, 2 phút : 54 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết