ychime 1481 +16

Kiểu: Cờ úp, 31/10/2020

16 nước, 3 phút : 16 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ