ychime 1480 0
Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 31/10/2020

42 nước, 6 phút : 51 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua