Quân đen 0 0
ychime 1480 0

Kiểu: Cờ úp, 31/10/2020

69 nước, 13 phút : 38 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết