ychime 1472 0
Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 31/10/2020

43 nước, 5 phút : 00 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết