ychime 1461 +22
dungmapoi 1605 -22

Kiểu: Cờ úp, 31/10/2020

121 nước, 18 phút : 49 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua