dungmapoi 1618 -23
ychime 1460 +23

Kiểu: Cờ úp, 1/11/2020

69 nước, 12 phút : 13 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết