IQ188 1633 -18
7716636 1597 +18

Kiểu: Cờ úp, 19/11/2020

28 nước, 2 phút : 00 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua