Kiểu: Cờ úp, 19/11/2020

35 nước, 1 phút : 53 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết