Kiểu: Cờ úp, 19/11/2020

71 nước, 7 phút : 13 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua