Kiểu: Cờ úp, 19/11/2020

53 nước, 4 phút : 11 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết