timcau 1584 -13
IQ188 1654 +13

Kiểu: Cờ úp, 19/11/2020

39 nước, 2 phút : 39 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua