IQ188 1628 -17
timcau 1610 +17

Kiểu: Cờ úp, 19/11/2020

57 nước, 8 phút : 39 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua