timcau 1627 +15
IQ188 1611 -15

Kiểu: Cờ úp, 19/11/2020

87 nước, 16 phút : 59 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua