Doinhuco 1699 +4
VIN.69 1341 -4

Kiểu: Cờ tướng, 21/11/2020

46 nước, 4 phút : 21 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết