Quân đen 0 0
Bu2010 1400 0

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

29 nước, 5 phút : 41 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ