phat68 1488 -17
Meoluoi 1469 +17

Kiểu: Cờ úp, 22/1/2021

72 nước, 7 phút : 10 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua