phat68 1444 +20
1234554321 1524 -20

Kiểu: Cờ úp, 22/1/2021

44 nước, 4 phút : 36 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ