letriduong 1569 -14
Hwah 1605 +14

Kiểu: Cờ úp, 23/1/2021

63 nước, 5 phút : 52 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua