Hwah 1600 -18
Tieudaodu2 1562 +18

Kiểu: Cờ úp, 23/1/2021

31 nước, 3 phút : 51 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua