Hwah 1598 +14
Tieudaodu2 1564 -14

Kiểu: Cờ úp, 23/1/2021

28 nước, 4 phút : 28 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ