Tieudaodu2 1550 -13
Hwah 1612 +13

Kiểu: Cờ úp, 23/1/2021

87 nước, 10 phút : 49 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua