Quân đen 0 0
Hwah 1654 0

Kiểu: Cờ úp, 23/1/2021

121 nước, 21 phút : 59 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua