Kiểu: Cờ úp, 23/1/2021

51 nước, 5 phút : 21 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua