Quân đen 0 0
Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 23/1/2021

64 nước, 5 phút : 04 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua