Quân đen 0 0
Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ tướng, 23/1/2021

32 nước, 4 phút : 45 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ