Cuonghd 1342 +18
Cuqueo 1390 -18

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

38 nước, 3 phút : 48 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết