Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 24/2/2021

63 nước, 6 phút : 34 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ