Highlands 1519 +14

Kiểu: Cờ úp, 24/2/2021

62 nước, 8 phút : 05 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua