Kiểu: Cờ úp, 24/2/2021

63 nước, 5 phút : 19 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết