Kiểu: Cờ úp, 24/2/2021

75 nước, 7 phút : 52 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết