Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 25/2/2021

31 nước, 5 phút : 14 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ