Kiểu: Cờ úp, 25/2/2021

36 nước, 4 phút : 50 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua