Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 25/2/2021

36 nước, 5 phút : 29 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ