winwon 1554 -14
dochiliem 1590 +14

Kiểu: Cờ úp, 25/2/2021

67 nước, 6 phút : 57 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết