Kiểu: Cờ úp, 25/2/2021

15 nước, 1 phút : 16 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua