Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 26/2/2021

127 nước, 21 phút : 16 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua