Kiểu: Cờ úp, 26/2/2021

54 nước, 5 phút : 47 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ