Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 26/2/2021

84 nước, 13 phút : 58 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết