Kiểu: Cờ úp, 1/3/2021

20 nước, 1 phút : 45 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ