Kiểu: Cờ úp, 1/3/2021

74 nước, 5 phút : 00 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ