Kiểu: Cờ úp, 1/3/2021

107 nước, 10 phút : 43 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ