Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 2/3/2021

50 nước, 6 phút : 00 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết